NATJEČAJI ZA POPUNU RADNIH MJESTA U OSNOVNOJ ŠKOLI HODOŠAN

 

 

 

39.

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.), svih izmjena i dopuna Zakona (Narodne novine 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Osnovna škola Hodošan na svojoj mrežnoj stranici http://www.skola-hodosan.hr  i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje natječaj za popunu radnog mjesta

- Učitelja glazbene kulture – 1 izvršitelj  na nepuno određeno radno vrijeme od 20 sati tjedno ukupno, Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne  dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave na javni poziv, životopis, domovnica i dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog poziva na adresu  OŠ Hodošan, Braće Radića 2/A, 40320 Donji Kraljevec

Natječaj se raspisuje: 8. studenoga 2018. Rok za dostavu natječajne dokumentacije je zaključno s danom 16. studenoga 2018.

 

Svi dosad objavljeni natječaji pohranjeni su u el. obliku u datoteci Arhiva natjecaja