Rad s darovitim učenicima (1, 2,3,... palim-lampicu)

Projekt 2017. - 2019. godine

 

Novije je uvijek na vrhu stranice

 

Projekt 1,2,3… PALIM LAMPICU! razvija sustav podrške darovitim učenicima

 

Međimurska županija je nositelj projekta 1, 2, 3… PALIM LAMPICU!’ - razvoj sustava podrške (potencijalno) darovitim učenicima u Međimurskoj županiji financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali, koji se vodi pod šifrom UP.03.2.2.02.0061. Partneri na projektu su: Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) d.o.o. Čakovec, OŠ Belica, OŠ Domašinec, OŠ Donja Dubrava, OŠ Goričan, OŠ Gornji Mihaljevec, OŠ Hodošan, OŠ Jože Horvata Kotoriba, OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, OŠ Nedelišće, OŠ Orehovica, OŠ Podturen, OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, OŠ Sveti Martin na Muri, OŠ Selnica, OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec, OŠ Sveta Marija, OŠ Strahoninec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Tehnička škola Čakovec, Gospodarska škola Čakovec i Srednja škola Prelog.

 

Cilj projekta

Uspostava sustava podrške (potencijalno) darovitim učenicima u sklopu redovnog obrazovanja u Međimurskoj županiji je cilj ovog projekta i njime se čine koraci u rješavanju problema nedostatka sustavne institucionalne potpore (potencijalno) darovitim učenicima, nastavnicima, mentorima i stručnim suradnicima, i to ponajprije psiholozima i pedagozima, u osnovnim i srednjim školama (OŠ i SŠ) Međimurske županije.

 

Stanje na generalnoj razini u Republici Hrvatskoj je takovo da Zakon o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ i prateći Pravilnici formalno propisuju obvezu uočavanja, praćenja i poticanja rada s darovitim učenicima, međutim prema jedinom dostupnom istraživanju o stanju i potrebama u području skrbi o darovitim učenicima u hrvatskom školskom sustavu (Vlahović-Štetić, Vojnović, 2001.) tek 25% psihologa OŠ i SŠ i 18,2% nastavnika smatra da je realno moguće praktično primijeniti aktivnosti za darovite učenike u školama. Od 2001. do danas nisu provedena dodatna istraživanja, no u tom području generalno nema značajnijih pomaka.

 

Zato je svrha projekta pružiti individualizirane i obogaćene programe koji se nadovezuju na sadržaje redovitog obrazovanja za potencijalno darovite učenike iz 17 osnovnih škola kojima je Međimurska županija osnivač te im time osigurati stimulativno okruženje za daljnji razvoj darovitosti. Također, svrha je pružiti podršku za nastavnike/mentore i stručne suradnike jačanjem njihovih kompetencija za rad s potencijalno darovitim učenicima. Svrha projekta usklađena je sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i razini Europske unije: Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH te Oslobađanje potencijala djece i mladih s visokim intelektualnim sposobnostima u EU  (Unleashing the potential of children and young people with high intellectual abilities in EU).

 

Ciljne skupine

a) 80 (potencijalno) darovitih učenika koji će u šk olskoj godini 2018./2019. pohađati 7. i 8. razrede osnovnih škola. Ova je ciljna skupina kreativna, logički brzo zaključuje, analizira i sintetizira, pokazuje interes za specijalizirana područja i lakše usvaja redovna nastavna gradiva. Njihove potrebe mogu se zadovoljiti programima prilagođenim njihovim sklonostima i interesima uz modernizirani pristup, a individualizirani programi u ovom projektu će im upravo to omogućiti.

Potencijalno daroviti učenici izabrani su od psihologa, pedagoga i nastavnika temeljem visokog stupnja unutarnje (intrinzične) motivacije za određena područja i/ili temeljem psihologijskih testiranja.

 

b) 94 nastavnika i 24 psihologa i pedagoga (stručnih suradnika) iz OŠ i SŠ koji rade s (potencijalno) darovitim učenicima i koji ulažu dodatne napore tijekom redovne nastave kako bi osigurali poticajnu okolinu za napredovanje (potencijalno) darovitih učenika.

 

c) 5 odgojno-obrazovnih stručnjaka iz javnih institucija koji rade na razvoju i provedbi obrazovnih politika, a zaposleni su u odgovarajućem odjelu Međimurske županije.

 

Glavne aktivnosti kojima projekt postiže svoju svrhu i odgovara na potrebe ciljnih skupina su jačanje kompetencija nastavnika i stručnih suradnika u OŠ i SŠ te izrada i provedba individualiziranih programa rada te novih modela i oblika rada, praćenja i poticanja (potencijalno) darovitih učenika.

 

Projekt traje od 28. lipnja 2017. do 27. lipnja 2019. Ukupna vrijednost projekta je 799.856,24 kn i u cijelosti je financirana iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

Prva saznanja uključena su u Kurikulum škole za školsku 2017./18. godinu

dio:

8.1.2 Novi projekti na međunarodnoj razni, državnoj i županijskoj razini gdje je Škola voditelj projekta ili je partner projekta

 

Naziv projekta:

1,2,3,…Palim lampicu!

Voditelj projekta, struka i zanimanje:

 Jelena Sobočan Tkalčec, prof.

Zaduženi voditelji:

Aleksandra Ličanin iz Međimurske županije, Sandra Majsan, REDEA Čakovec, Jelena Sobočan Tkalčec, pedagoginja i Martina Kuretić Sedlar, uč. geografije

Ostali sudionici projekta:

Ivan Barić, ravnatelj, razrednici, mentori srednjih škola: Gimnazije Čakovec, tehničke škole Čakovec i Ekonomske i trgovačke škole Čakovec.

Broj učenika:

4 iz OŠ Hodošan

Broj sudionika:

80 iz cijele Međimurske županije

Planirani broj sati:

48 (projekt se ostvaruje kroz 2 godine – od 28.6.17. do 27.5.19.)

Vremenski okviri projekta:

1.            edukacija stručnih suradnika – studeni 2017. – veljača 2018.

2.            edukacija 118 suradnika i učitelja te 30 mentora iz 3 srednje škole u 4 termina

3.            30 mentora iz srednjih škola u 2 skupa

4.            izrada IOOP-a – veljača – svibanj 2018.

5.            uključivanje učenika tijekom školske 208./19. – 7. i 8. razred

12 radionica (u dva termina), prijevoz osiguran

Ciljevi i zadaci projekta:

 Identifikacija i rad s darovitim učenicima

Načini realizacije projekta:

  Glavne projektne aktivnosti:

1. Edukacija nastavnika i stručnih suradnika o razvoju metoda i oblika rada prilagođenih za rad s darovitim učenicima

2. Stručno usavršavanje mentora za izradu individualiziranih programa po područjima koja su predmetom projekta

3. Provedba individualiziranih programa za potencijalno darovite učenike 7. i 8 razreda u Gimnaziji, ETŠ i TŠČK – cca 12 radionica u šk. god. 2018./19.

4. Provedba ljetnog kampa u TICM-u u trajanju od tjedan dana

Posebna uloga vanjskih suradnika Škole:

 Izjava o partnerstvu:

Potpisom i pečatom na ovoj izjavi pod kaznenom i materijalnom odgovornošću  partner na projektu izjavljuje sljedeće:

a)                 prijavitelj potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u ime partnerstva;

b)                 u slučaju odabira projektnog prijedloga za financiranje partner će aktivno sudjelovati u provedbi projekta;

c)                 partner je suodgovoran za provedbu projekta i obvezuje se da će ga provoditi u skladu sa svim važećim propisima;

d)                 partner će uz pomoć prijavitelja koordinirati odnosno organizirati provedbu projekta i izvještavati o provedbi;

e)                 partner će poštovati načela dobrog partnerstva;

f)                  u slučaju dodjele bespovratnih sredstava prijavitelj na projektu će s partnerima dogovoriti o pravima i obvezama u Sporazumu o partnerstvu koji dostavlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijskoj jedinici za upravljanje strukturnim instrumentima prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava podaci iz projektne prijave mogu se obrađivati i pohranjivati u informacijskom sustavu korištenja strukturne pomoći Europske unije;

g)                 Partner će pratiti podatke o sudionicima u operaciji u skladu s raščlambom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 1304/2013;

Što je potrebno osigurati:

prijevoz, pokriće troškova edukacije učitelja, suradnika i mentora

Načini financiranja projekta:

Za dvogodišnji projekt osigurano je 799.856,24 kuna nepovratnih sredstava iz europskog fonda

Način vrjednovanja projekta:

Vrjednovanje će se provoditi na razni Škole, Županije i projekta.