NATJEČAJI ZA POPUNU RADNIH MJESTA U OSNOVNOJ ŠKOLI HODOŠAN

 

  Natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike
 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o  zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj OŠ Hodošan objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

-       Učitelja/ice matematike  – 1 izvršitelj  na nepuno neodređeno radno vrijeme od 9 sati tjedno ukupno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

-        Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada

-        Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja  iz članka 105. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu ( koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje )  kandidati su obvezni priložiti:

1.     Životopis

2.     Diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.     Dokaz o državljanstvu

4.     Rodni list

5.     Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

6.     Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na web stranici OŠ Hodošan www.skola-hodosan.hr.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Hodošan te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje od 18. prosinca 2020. do 28. prosinca 2020. ( zaključno do 12,00 sati bez obzira na način dostave).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom  ili osobno  na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HODOŠAN

Braće Radića 2/A

40320 D.Kraljevec

s naznakom: „za natječaj“

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: www.skola-hodosan.hr najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

 

   
  Obavijesti kandidatima vezana uz natječaj  za učitelja/icu informatike i matematike
 

Predmet: Raspisivanje natječaja  Učitelj/ica predmeta Matematika i Informatika

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o  zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj OŠ Hodošan objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

-       Učitelja/ice matematike  – 1 izvršitelj  na nepuno neodređeno radno vrijeme od 9 sati tjedno ukupno

-       Učitelja/ice informatike  – 1 izvršitelj  na  neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati  ukupno tjedno i 16 sati ukupno tjedno na određeno radno vrijeme. Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

-        Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada

-        Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja  iz članka 105. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu ( koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje )  kandidati su obvezni priložiti:

1.     Životopis

2.     Diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.     Dokaz o državljanstvu

4.     Rodni list

5.     Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

6.     Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na web stranici OŠ Hodošan www.skola-hodosan.hr.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Hodošan te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje od 20.10.-28.10.2020.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom  ili osobno  na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HODOŠAN

Braće Radića 2/A

40320 D.Kraljevec

s naznakom: „za natječaj“

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: www.skola-hodosan.hr najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

Natječaj se raspisuje: 20. listopada 2020. Rok za dostavu natječajne dokumentacije je zaključno s danom 28. listopada 2020.

45.

Predmet: Raspisivanje natječaja

                        Učitelj predmeta Matematika i Kemija

 Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.), svih izmjena i dopuna Zakona (Narodne novine 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Osnovna škola Hodošan na svojoj mrežnoj stranici http://www.skola-hodosan.hr  i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje natječaj za popunu radnog mjesta

-        Učitelja/icu matematike  – 1 izvršitelj  na nepuno neodređeno radno vrijeme od 9 sati tjedno ukupno (4 sata nastave tjedno),

-        Učitelja/icu  kemije  – 1 izvršitelj  na nepuno određeno radno vrijeme od 12 sati tjedno ukupno (6 sati nastave tjedno).

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne  dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Prijave na javni poziv, životopis, domovnica i dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog poziva na adresu  
OŠ Hodošan, Braće Radića 2/A, 40320 Donji Kraljevec

Natječaj se raspisuje: 10. prosinca 2019. Rok za dostavu natječajne dokumentacije je zaključno s danom 18. prosinca 2019.

 

 46.

Predmet: Raspisivanje natječaja - stručni komunikacijski posrednik

 Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.), svih izmjena i dopuna Zakona (Narodne novine 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i na temelju Projektnog prijedloga "Škole jednakih mogućnosti" u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2019./2020. Osnovna škola Hodošan na svojoj mrežnoj stranici http://www.skola-hodosan.hr  i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje natječaj za popunu radnog mjesta

  1. stručni komunikacijski posrednik za učenika s teškoćama u predmetnoj nastavi – na nepuno određeno radno vrijeme od 30 sati tjedno
    Uvjeti:
    - najmanje
    završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje
    - da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (potvrda ne starija od  6 mjeseci)

-          osoba ne treba biti prijavljena kao nezaposlena
 

Prednost imaju osobe:

-        s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi

-        koje imaju prethodno već završenu edukaciju za pomoćnike u nastavi

-        s iskustvom u volontiranju.

Prava i obaveze poslodavca i posloprimca regulirat će se ugovorom u skladu s pravilima projektnog prijedloga.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i sve potrebne  dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave na javni poziv, životopis, domovnica i dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog poziva na adresu  OŠ Hodošan, Braće Radića 2/A, 40320 Donji Kraljevec

Natječaj se raspisuje: 10. prosinca  2019. Rok za dostavu natječajne dokumentacije je zaključno s danom 18. prosinca 2019.

 

 

Svi dosad objavljeni natječaji pohranjeni su u el. obliku u datoteci "Arhiva natjecaja"